ΕΠΙΛΟΓΗ 2ΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Δ΄ ΚΑΙ ΣΤ΄ ΤΑΞΕΙΣ

Ανακοίνωση

Προς τους γονείς- κηδεμόνες των μαθητών/τριών της Δ΄ και ΣΤ΄ τάξης
Επιλογή 2ης ξένης γλώσσας για το σχολικό έτος 2024-2025

Αγαπητοί γονείς της Δ΄ και ΣΤ΄ Τάξης,
1. Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ. Αρ.: Φ52/37359/Δ1/10-04-2024,
Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α, για το σχολικό έτος 2024-2025, η 2 η ξένη γλώσσα,
η οποία θα διδάσκεται για δύο ώρες την εβδομάδα στις Ε΄ & ΣΤ΄ τάξεις των
4/θεσίων και άνω δημοτικών σχολείων, θα είναι η Γαλλική ή η Γερμανική.
2. Οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό
έτος 2024-2025 στην Ε΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, θα συμπληρώσουν τη
σχετική δήλωση με τη γλώσσα προτίμησης του παιδιού τους (Γαλλική ή
Γερμανική, την οποία θα διδαχθούν και στην ΣΤ΄ τάξη) και θα την
καταθέσουν στην/στον υπεύθυνη/ο εκπαιδευτικό του τμήματος του παιδιού
τους έως την Πέμπτη 25/04/2024.
3. Για να δημιουργηθεί τμήμα Γαλλικών ή Γερμανικών θα πρέπει να δηλωθούν
από τους μαθητές/τριες το λιγότερο 12 προτιμήσεις και ταυτόχρονα τα
ξενόγλωσσα τμήματα που θα δημιουργηθούν να μην ξεπερνούν τον
αριθμό των τμημάτων γενικής παιδείας. Εάν δε συμπληρωθεί ο
απαιτούμενος προαναφερόμενος ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη
δημιουργία τμήματος σε μία γλώσσα προτίμησης, τότε οι μαθητές
ακολουθούν υποχρεωτικά την επιλογή με τις περισσότερες προτιμήσεις.
4. Η Διευθύντρια του σχολείου, αφού συγκεντρώσει τις δηλώσεις προτίμησης,
θα εισηγηθεί στον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης τα τμήματα που θα
δημιουργηθούν.
5. Σύμφωνα με την με αριθμ. 53476/ΓΔ4/04-04-2017 Υπουργική Απόφαση
(ΦΕΚ 1171,Τ.Β΄/04-04-2017) «Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας και
συγκρότηση τμημάτων», η επιλογή της δεύτερης ξένης γλώσσας που έγινε
στην Ε΄ τάξη Δημοτικού ισχύει ως και την Γ΄ τάξη του Γυμνασίου.
6. Κατ’ εξαίρεση, οι γονείς- κηδεμόνες των μαθητών/τριών της ΣΤ΄ τάξης, οι
οποίοι έχουν λόγους να επιλέξουν οι μαθητές στην Α΄ Γυμνασίου διαφορετική
δεύτερη ξένη γλώσσα από αυτή που διδάχτηκαν στο Δημοτικό, έχουν τη
δυνατότητα να υποβάλουν αιτιολογημένη γραπτή αίτηση μέχρι τις 17
Μαΐου 2024 στον/ην υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό του τμήματος.
Από τη Διεύθυνση του Σχολείου